Merit Care Fund

Merit Care Fund

"Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund"

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te bereiken door te investeren in beursgenoteerde individuele Europese en Amerikaanse aandelen.

 Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, liquide aandelen wereldwijd worden belegd zonder sectorale beperkingen. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het dalingsrisico van deze aandelen. Het dalingsrisico van de aandelen wordt vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Koersrisico

Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het neerwaartse koersrisico in dalende marktomstandigheden om de relatieve volatiliteit te detecteren in dergelijke marktomstandigheden. Daarnaast wordt gekeken naar het risico in extreme marktomstandigheden en de verdeling van het mogelijke verlies in dergelijke extreme omstandigheden. Ook wordt rekening gehouden met de contributie van een aandeel tot het portefeuillerisico in zijn geheel.

Activa

De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in aandelen van op een erkende beurs genoteerde Europese of Amerikaanse ondernemingen en bijkomstig in afgeleide activa (converteerbare obligaties of obligaties met warrant, warrants, opties en termijnverrichtingen; deze lijst is niet limitatief). De investeringen komen overeen met de regels voorzien in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn activa in andere ICBE's of ICB's mogen beleggen. Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in individuele aandelen.

Benchmark

Benchmark: 50% van de return van de MSCI Europe minimum volatility (in EUR) en 50% van de return van de MSCI USA minimum volatility (in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan dan ook afwijken van de benchmark.

Risico- en opbrengstprofiel

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn. Het volgende risico wordt mogelijk (niet) voldoende weergegeven door de bovengenoemde indicator:

*Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

Bestaansduur

Dit compartiment is van onbeperkte duur.

Kosten (Klasse R)

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding                        4,00%

Het minimum instapbedrag is EUR 1.000,-.

Uitstapvergoeding                       0,00%

Bij uitstap wordt een beurstaks aangerekend: deze bedraagt voor kapitalisatieaandelen 1,32% met een maximum van EUR 4.000,-. Voor distributieaandelen is dit 0,00%.

Wijziging van compartiment      2,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.

Beheerkosten                               1,50%

Lopende kosten                          1,75%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding                 10,00% per jaar van de outperformance ten opzichte van de referentieindex (50% van de return van de MSCI Europe minimum volatility (in EUR) en 50% van de return van de MSCI USA minimum volatility (in EUR). In het laatste jaar werd het fonds geen prestatievergoeding aangerekend. 

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2017. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus. 

Roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door de distributieaandelen 30%.

Praktische informatie 

Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over Merit Care Fund, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Op de website vindt u tevens de meest recente NIW en eventuele bijkomende informatie.

Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs.

Andere belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen inwoners van België: Minder dan 10% van het vermogen van het Compartiment MERIT CARE FUND is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoop van zijn kapitalisatieaandelen zal de belegger, als natuurlijke persoon, in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen, niet bezwaard zijn met een 30% roerende voorheffing op het gedeelte van het verkregen bedrag afkomstig van de inkomsten (interesten, minderwaarden en meerwaarden) afkomstig van de schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92.

Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en l'Echo) en kan eveneens bekomen worden bij Merit Capital NV, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de bevek. De Raad van bestuur heeft het recht, om binnen de wettelijk gestelde mogelijkheden, te beslissen om de publicatieplaatsen uit te breiden of te beperken.

Wij raden u aan het document essentiële beleggersinformatie en de prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. 

Voor klachten:

Neem schriftelijk (via brief, fax of e-mail) contact op met de Dienst Compliance van Merit Capital.

Merit Capital NV
T.a.v. Dienst Compliance
Museumstraat 12 D, 2000 Antwerpen
F: +32 (0)3 259 23 05

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
T: +32 (0)2 545 77 70
F: +32 (0)2 545 77 79
Ombudsman@Ombudsfin.be