MC Quartz Balanced FOF

MC Quartz Balanced FOF

"Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund"

De doelstelling van dit compartiment MC Quartz Balanced FOF bestaat erin een wereldwijd gediversifieerde portefeuille samen te stellen door voor minstens 50% te beleggen in fondsen van externe beheerders, elk met zijn eigen specialisatie.

Deze externe fondsen worden op een volledig onafhankelijke basis geselecteerd door het investeringscomité, op basis van een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Wekelijks worden de onderliggende posities geëvalueerd en wordt de invulling afgestemd op de gewenste spreiding in landen, sectoren en beheersstijlen.

De overige beleggingen kunnen bestaan uit individuele aandelen, obligaties, cash en afgeleide producten.

Het risicoprofiel van dit compartiment komt overeen met een neutrale beleggingsportefeuille, die bestaat uit 50% aandelen en 50% obligaties. Het investeringscomité kan, naar gelang zijn inschatting van de markten, maximaal 75% beleggen in aandelenrisico en 85% in obligatierisico.

Benchmark

Benchmark: De benchmark die dient ter berekening van de performance fee van dit compartiment wordt voor 50% samengesteld uit de SBWGB World Bonds Index (uitgedrukt in EUR), voor 40% uit de MSCI Europe en voor 10% uit de MSCI World EUR.

Risico- en opbrengstprofiel

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

Bestaansduur

Dit compartiment is van onbeperkte duur.

Kosten (Klasse R)

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding                       3,00%

Het minimum instapbedrag is EUR 1.000,-.

Uitstapvergoeding                      0,00%

Bij uitstap wordt een beurstaks aangerekend: deze bedraagt voor kapitalisatieaandelen 1,32% met een maximum van EUR 4.000,-. Voor distributieaandelen is dit 0,00%.

Wijziging van compartiment     2,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.

Beheerkosten                               1,50%

Lopende kosten                          2,82%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding 10,00% per jaar van de outperformance ten opzichte van de referentieindex (40% van de return van de MSCI Europe (in EUR) + 10% van de return van de MSCI World (in EUR) + 50% van de return van de SBWGB World Bonds index). In het laatste jaar werd het fonds geen prestatievergoeding aangerekend. 

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2017. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus.

Roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door de distributieaandelen 30%.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over MC Quartz Balanced FoF, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Op de website vindt u tevens de meest recente NIW en eventuele bijkomende informatie.

Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs.

Andere belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen inwoners van België: Meer dan 10% van het vermogen van het Compartiment MC QUARTZ BALANCED FOF is rechtstreeks of onrechtstreeks belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoopkoop van zijn kapitalisatieaandelen door de ICB zal de belegger, als natuurlijke persoon, bezwaard zijn met de 30% roerende voorheffing op de inkomsten (interesten, minderwaarden en meerwaarden) afkomstig van de schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92.

Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en l'Echo) en kan eveneens bekomen worden bij Merit Capital NV, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de bevek. De Raad van bestuur heeft het recht, om binnen de wettelijk gestelde mogelijkheden, te beslissen om de publicatieplaatsen uit te breiden of te beperken.

Wij raden u aan het document essentiële beleggersinformatie en de prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. 

Voor klachten:

Neem schriftelijk (via brief, fax of e-mail) contact op met de Dienst Compliance van Merit Capital.

Merit Capital NV
T.a.v. Dienst Compliance
Museumstraat 12 D, 2000 Antwerpen
F: +32 (0)3 259 23 05

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
T: +32 (0)2 545 77 70
F: +32 (0)2 545 77 79
Ombudsman@Ombudsfin.be