MC Patrimoine

MC Patrimoine

"Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund"

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren.

De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc. Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.

De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

*Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. *Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.

*Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

Bestaansduur

Dit compartiment is van onbeperkte duur.

Kosten (klasse R)

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding                                     3,00%

Het minimum instapbedrag is EUR 1.000,-.

Uitstapvergoeding                                    0,00%

Bij uitstap wordt een beurstaks aangerekend: deze bedraagt voor kapitalisatieaandelen 1,32% met een maximum van EUR 4.000,-. Voor distributieaandelen is dit 0,00%.

Wijziging van compartiment                   2,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.

Beheerkosten                                           1,50%

Lopende kosten                                      1,87%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding                                       -

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2017. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.meritcapital.eu.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus. 

Roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door de distributieaandelen 30%.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over MC Patrimoine, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Op de website vindt u tevens de meest recente NIW en eventuele bijkomende informatie.

Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs. 

Andere belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen inwoners van België: Meer dan 10% van het vermogen van het Compartiment MC PATRIMOINE is rechtstreeks of onrechtstreeks belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoopkoop van zijn kapitalisatieaandelen door de ICB zal de belegger, als natuurlijke persoon, bezwaard zijn met de 30% roerende voorheffing op de inkomsten (interesten, minderwaarden en meerwaarden) afkomstig van de schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92

Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Merit Capital Global Investment Fund. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Merit Capital Global Investment Fund is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.

Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen in de kolom hiernaast.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en l'Echo) en kan eveneens bekomen worden bij Merit Capital NV, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de bevek. De Raad van bestuur heeft het recht, om binnen de wettelijk gestelde mogelijkheden, te beslissen om de publicatieplaatsen uit te breiden of te beperken.

Wij raden u aan het document essentiële beleggersinformatie en de prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. 

Voor klachten:

Neem schriftelijk (via brief, fax of e-mail) contact op met de Dienst Compliance van Merit Capital.

Merit Capital NV
T.a.v. Dienst Compliance
Museumstraat 12 D, 2000 Antwerpen
F: +32 (0)3 259 23 05

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
T: +32 (0)2 545 77 70
F: +32 (0)2 545 77 79
Ombudsman@Ombudsfin.be