Capitam

Capitam

"Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund"

De doelstelling van het compartiment Capitam richt zich op een evenwichtige samenstelling van een portefeuille die opgebouwd wordt uit de activa-klassen, aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, vastgoed- en geldbeleggingen, waarmee koopkracht- en welvaartsvastheid wordt nagestreefd.

Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s.

Actieve invulling van de asset-klassen

Deze fundamentele inzichten zijn gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de economische conjunctuur. Dergelijke wijzigingen worden wekelijks doorgevoerd, voor zover de voorziene wijziging een aanpassing vereist van meer dan 1% van de totale portefeuille. Het compartiment kenmerkt zich door een actieve invulling van de asset-klassen door middel van individuele keuzes van genoteerde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties en vastgoedcertificaten. Het compartiment richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel met als lange termijnrichtlijn een belegging van 50% in aandelen, 30% in bedrijfsobligaties en 20% in overheidsobligaties. Op korte termijn kan hiervan worden afgeweken door het opvoeren van een cash-component op basis van inzichten in de verwachte financiële ontwikkelingen.

Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse kwaliteitsvolle aandelen-, obligatie-, en geldmarktinstrumenten en eventueel aangevuld met specifieke ICB’s in thema’s en regio’s die aansluiten bij het doel van het compartiment met een maximum van 10% van de inventariswaarde.

Alle genoemde activa-klassen komen in aanmerking voor over- of onderweging.

Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een belegging van 50% van het vermogen in aandelen en 50% van het vermogen in obligaties. Via het opvoeren van de cash-component kan hiervan op actieve wijze worden afgeweken.

Benchmark

Het compartiment heeft geen benchmark.

Risico- en opbrengstprofiel

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies vrij groot kunnen zijn. Het volgende risico wordt mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

*Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Bestaansduur

Dit compartiment van onbeperkte duur.

Kosten (Klasse R)

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding                        3,00%

Het minimum instapbedrag is EUR 1.000,-.

Uitstapvergoeding                       0,00%

Bij uitstap wordt een beurstaks aangerekend: deze bedraagt voor kapitalisatieaandelen 1,32% met een maximum van EUR 4.000,-. Voor distributieaandelen is dit 0,00%.

Wijziging van compartiment       2,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.

Beheerkosten                               1,50%

Lopende kosten                          1,76%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding                          -

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2017. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus.

Roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door de distributieaandelen 30%.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over Capitam, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Op de website vindt u tevens de meest recente NIW en eventuele bijkomende informatie.

Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs.

Andere belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen inwoners van België: Meer dan 10% van het vermogen van het Compartiment CAPITAM is rechtstreeks of onrechtstreeks belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoopkoop van zijn kapitalisatieaandelen door de ICB zal de belegger, als natuurlijke persoon, bezwaard zijn met de 30% roerende voorheffing op de inkomsten (interesten, minderwaarden en meerwaarden) afkomstig van de schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92.

Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en l'Echo) en kan eveneens bekomen worden bij Merit Capital NV, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de bevek. De Raad van bestuur heeft het recht, om binnen de wettelijk gestelde mogelijkheden, te beslissen om de publicatieplaatsen uit te breiden of te beperken.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen in de kolom hiernaast.

Wij raden u aan het document essentiële beleggersinformatie en de prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. 

Voor klachten:

Neem schriftelijk (via brief, fax of e-mail) contact op met de Dienst Compliance van Merit Capital.

Merit Capital NV
T.a.v. Dienst Compliance
Museumstraat 12 D, 2000 Antwerpen
F: +32 (0)3 259 23 05

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
T: +32 (0)2 545 77 70
F: +32 (0)2 545 77 79
Ombudsman@Ombudsfin.be